Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

CONO KAASMAKERS
RIJPERWEG 20
1464 MB WESTBEEMSTER
NEDERLAND
CONO.NL
PRIVACY@CONO.NL
KVK 36002299

1. ALGEMENE INFORMATIE
A. PRIVACY
i. CONO Kaasmakers neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u
wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is CONO
Kaasmakers de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.

B. SAMENVATTING
i. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een
transparant en helder overzicht van:
a. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
b. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
c. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
d. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw
persoonsgegevens;
e. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking
door CONO Kaasmakers en,
f. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. VAN U ALS WEBSITEBEZOEKER
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IP-adres
viii. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE
WIJ VERWERKEN
A. MINDERJARIGE
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. CONO Kaasmakers kan niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. NEEM CONTACT OP BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN FOUT
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via privacy@cono.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. CONO KAASMAKERS VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE
DOELEINDEN:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot
slot;
iii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. BEWAARTERMIJNEN
i. CONO Kaasmakers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
contact op via: privacy@cono.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. COOKIES
i. CONO Kaasmakers maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het
lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij
hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden
waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.
Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. WAT ALS U NIET VAN COOKIES HOUDT
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld.
Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies,
anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een
actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. UW RECHTEN
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van CONO Kaasmakers
hebben, stuur dan een verzoek naar privacy@cono.nl
iii. CONO Kaasmakers wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt CONO Kaasmakers u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. CONO Kaasmakers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. INTERNE BEHANDELING
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt CONO Kaasmakers u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen.
Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot privacy@cono.nl.

B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt CONO Kaasmakers veilige
coderingstechnologieƫn. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
ii. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina
beveiligd is.

B. WIJ NEMEN BEVEILIGING SERIEUS
i. CONO Kaasmakers neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt
daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact met ons op via privacy@cono.nl.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
A. WIJZIGINGEN
i. Aangezien CONO Kaasmakers haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en
mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden
toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen
zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand
versienummer.

B. VERSIE
i. De huidige versie is 20230919

11. VRAGEN
A. CONTACTPERSOON
i. CONO Kaasmakers heeft iemand aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de
AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u
algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via cono@cono.nl