MVO bij CONO

1. Sustainable Business

CONO geeft haar veehouders een sterkere positie in de keten. Het kunnen uitbetalen van een eerlijke melkprijs is ons bestaansrecht. We maken smaakvolle zuivelproducten en bouwen sterke merken waarmee we de melk van onze leden optimaal verwaarden. We versterken de eigen keten ook door duurzame energie van CONO leden in te kopen en helpen melkveehouders korte ketens op te zetten. Ook waarderen we de aanvullende maatschappelijke functies van onze leden, zoals een zorgboerderij en onderwijs op de boerderij. CONO heeft langdurige samenwerkingen met dienstverleners, ketenpartners en leden melkveehouders. Wederzijds vertrouwen en goede werkrelaties zijn een goede basis voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Niet dwingend regels opleggen maar juist samen in overleg de duurzaamheidsissues benoemen en oppakken. Toevoegen van waarde in de keten is voorwaarde voor samenwerking met ketenpartners. Verduurzamingsstappen van onze veehouders en alle andere ketenpartners voegen waarde toe aan het eindproduct en dat wordt gewaardeerd door de consument. Economische groei mag niet ten koste gaan van natuurlijke hulpbronnen. Daarom willen we duurzame waardegroei loskoppelen van volume.

2. Dierenwelzijn

CONO heeft dierenwelzijn heel hoog in het vaandel. Blije koeien noemen we dat. CONO-koeien grazen vers gras in de wei zodra en zolang de natuur het toelaat. Ook de kalveren en pinken grazen in de wei, want jong geleerd is oud gedaan. Koeien die in de wei grazen vertonen meer natuurlijk gedrag, zitten ‘lekkerder in hun vel’ en zijn daardoor gezonder. Dankzij de goede zorg van de melkveehouder worden de koeien steeds ouder en hebben ze minder antibiotica nodig. De koeien hebben veel ruimte in het weiland en in de stal. Hier zijn zachte ligbedden en koeborstels beschikbaar. Een gezonde koe leeft langer en dat is in vele opzichten duurzaam: dierwelzijn spreekt voor zich maar een oudere koe is ook beter voor het klimaat en verhoogt het werkplezier van de melkveehouder.

3. Werkomgeving

Vitaliteit en veiligheid van onze mensen resulteert in een plezierige en inspirerende werkomgeving. We streven naar fitte en blije collega’s en een laag ziekteverzuim. Bij CONO heeft men zelf regie op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sprekende voorbeelden zijn het opleidingshuis voor de productiemedewerkers, het Caring Dairy workshopprogramma voor onze melkveehouders en een echte eigen zuivelopleiding voor toekomstige kaasmakers. Inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen inbreng en kwaliteit en duurzaamheid boven aan staan.

4. Biodiversiteit

Iedere melkveehouder werkt met en is afhankelijk van de natuur. We streven naar zo veel mogelijk grondgebonden bedrijven met een goede balans in de koe-mest-bodem-plant cyclus. Met weidende koeien op oude grasbodems met klavers als stikstofbinders beperken we stikstofuitstoot. Zo ontstaat er meer leefruimte voor (agrarische) natuur zoals weidevogels, zwaluwen, kruidenrijk grasland en ook bloemrijke randen zoals het Beemster bijenlint. Het krachtvoer van onze koeien is 100% GMO-vrij en onze veehouders gebruiken geen gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat in de ruwvoerteelt.

5. Klimaat

CONO Kaasmakers spreekt als eerste zuivelorganisatie in Nederland de ambitie uit om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn. Klimaatpositief is de volgende ambitieuze stap van CONO om de continuïteit voor volgende generaties, te waarborgen. Hiermee bevestigen we onze toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid. De organisatie en kaasmakerij van CONO Kaasmakers is in 2020 klimaatneutraal gecertificeerd door Climate Neutral Group. Ons motto is zo weinig mogelijk energie verbruiken en verspillen. Circulaire restwarmte zoveel mogelijk hergebruiken. Onze inkoopstrategie met groene stroom van eigen leden helpt de energietransitie verder. Op de boerderij werken we aan meer grondgebonden bedrijven en het sluiten van de kringloop. Meer voer van eigen bodem en uit de regio en minder verliezen van nutriënten betekent een lagere impact op het klimaat. Het energieverbruik op de boerderij is laag en wordt duurzaam opgewekt met zonnepanelen of windmolens. Melkveebedrijven met energie overproductie leveren stroom aan de CONO-kaasmakerij.

6. Circulair

CONO produceert niet meer dan de markt vraagt. Er is geen overproductie en voedselverspilling wordt geminimaliseerd. Circulariteit en kringlooplandbouw zijn de basis om uitputting van natuurlijke hulpbronnen de stoppen. Kringlooplandbouw gaat over de balans tussen gezonde koeien en gezonde bodem. Veel grasland en weidegang leveren het benodigde eiwit waardoor er minder in de vorm van krachtvoer aangekocht hoeft te worden. De CONO-bedrijven zijn grotendeels zelfvoorzienend met eigen voer. Blijvend grasland en bijvoorbeeld ook kruidenrijk grasland is heel duurzaam omdat het de bodemgezondheid verbetert, biodiversiteit verhoogt en koolstof (CO2) vastlegt in de bodem. Circulair watergebruik doordat we restwater uit melk hergebruiken als reinigingswater voor de kaasmakerij. Verdere optimalisatie zal leiden tot minder water gebruik en minder afvalwater. Het afvalwater wordt door een eigen zuiveringsinstallatie schoon gezuiverd. Op de boerderij betekent dit het voorkomen van uitspoeling van nutriënten vanuit de bodem naar het oppervlakte water. We zetten in op minder plastic verpakkingen en zoeken naar echte recyclebare verpakkingen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen met als doel een volledig circulaire kaasverpakking in 2030.