Met klei in veen CO2-uitstoot verminderen

Op het bedrijf van CONO melkveehouder Marco Visser in De Rijp is met een strooidemo de pilot ‘klei in veengrond’ gestart. De pilot heeft als doel heeft om afbraak van veen tegen te gaan en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Het project maakt deel uit van het klimaatprogramma van CONO: een klimaatpositieve kaasketen in 2030.

In de praktijk
Met een mestverspreider wordt er een 1 centimeter dikke laag kleigrond aangebracht op ruim 20 hectare grond. De kleideeltjes dalen in de veengrond waar deze zich hechten aan veendeeltjes en daarmee de uitstoot van CO2 beperken. Uit metingen blijkt dat in gronden met een hoog kleigehalte minder organische stof afgebroken wordt. Mogelijk verhoogt klei de bodemkwaliteit en draagkracht van veenpercelen, wat voordeel kan opleveren voor de melkveehouderij in veenweidegebieden.

Marco Visser is enthousiast: “Toen we benaderd werden om mee te doen aan deze pilot hoefde ik niet lang na te denken. We doen mee omdat ik hoop dat ons land door de klei minder droog is en de bodemdaling tegengaat. En natuurlijk om CO2-uitstoot te verminderen. De komende jaren gaan we dit ervaren. Wij zijn positief!”

Meerjarig onderzoek
Klei in veen maakt veengrond robuuster. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat klei zich hecht aan organische stof. Daardoor is organische stof beter beschermd tegen afbraak. Voor veengrond zou dat kunnen betekenen dat bodemdaling wordt tegengegaan en minder CO2 wordt uitgestoten. Het Louis Bolk Instituut gaat vanuit VIPNL gedurende drie jaar onderzoek doen naar onder andere de uitstoot van broeikasgassen, de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

De projectleiding is in handen van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. Projectpartners zijn CONO Kaasmakers, Provincie Noord-Holland en het Veenweide Innovatieprogramma NL (VIPNL).