Unilever, CONO, Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods werken samen met Wageningen University & Research aan een 50% lagere footprint

De zuivelketens van Unilever met Ben & Jerry’s en CONO kaasmakers en Nestlé met Vreugdenhil Dairy Foods werken elk met hun eigen programma aan een ambitieus doel: verlaging van de carbon footprint van melk met 50%. De ambities zijn hoog en de ketens hebben beide als doel om een aanpak te ontwikkelen die breed toepasbaar is en die ook breed beschikbaar komt. Dit was aanleiding om samen met WUR een vier jarig programma (PPS) op te starten.

Zelfde doel, soms verschillende aanpak
De activiteiten van beide zuivelketens vormen de omgeving waarin de aanpak en instrumenten voor de reductie van broeikasgas uitstoot worden ontwikkeld. Beide ketens zijn in 2022 elk met een groep melkveehouders gestart om reductieplannen te maken en uit te voeren. In de plannen worden maatregelen opgenomen zoals rantsoenaanpassingen, het toepassen van gras/klaver mengsels en mestvergisting.  Daarnaast worden innovaties getoetst en integraal doorgerekend. De pilotbedrijven zijn gevestigd op verschillende grondsoorten (klein, veen, zand) en werken met verschillende strategieën (van hightech tot natuur inclusief). Deze diversiteit biedt kansen om te leren welke maatregelen in welke situatie het beste werken.

Onderzoeksactiviteiten
Vanuit het onderzoek richt de aanpak zich in het eerste jaar met name op de volgende  onderdelen waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat uiteindelijk een aanpak met bijbehorende instrumenten wordt ontwikkeld die een opschaling naar grote aantallen melkveehouders mogelijk maakt.

  1. Bedrijfsspecifieke plannen maken met data vanuit de KringloopWijzer voor individuele melkveebedrijven gericht op forse emissiereductie met passende maatregelen voor de bedrijfssituatie.
  2. Het doorontwikkelen van de aanpak voor planvorming en voortgangsbewaking. De toegepaste aanpak wordt geëvalueerd en gecombineerd met de meest recente wetenschappelijke inzichten rond veranderprocessen. Opschaling speelt hierbij een belangrijke rol.
  3. Feiten op een rij zetten. Broeikasgasemissies in de melkveehouderij is een nog relatief nieuw onderwerp. Het is nuttig om rond bepaalde onderwerpen de feiten op een praktische en toegankelijke manier op een rij te zetten in factsheets. Bij nieuwe reductie-maatregelen wordt zo duidelijk wat het principe er achter is en in welke situatie ze werken. Een ander onderwerp wat in ieder geval aan de orde zal komen zijn de (on-) mogelijkheden van koolstofvastlegging.

 Samenwerking in de keten is nodig
De melkveehouder hoeft en kan het niet alleen doen. In de PPS wordt daarom ook samengewerkt met een aantal (meng-)voerbedrijven (Agrifirm, ForFarmers, De Heus en Duynie) en met Lely (leverancier van apparatuur en robots voor melkveebedrijven) en de Rabobank. De zuivelketens zijn zelf met groepen melkveehouders aan de slag. PPP Agro Advies ondersteunt de melkveehouders bij het maken van hun reductieplannen.