Succesvolle pilot biodiversiteit

In 2021 hebben dertien CONO-veehouders meegedaan aan een pilot om de biodiversiteit op het melkveebedrijf goed in beeld te brengen, specifiek in de gebieden waar geen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vergoedingen mogelijk zijn. De pilot is een samenwerking geweest tussen de agrarische collectie­ven Hollands Noorden en Water, Land en Dijken, BoerenNatuur, Provincie Noord-Holland en CONO Kaasmakers.

Met deze pilot is aange­toond dat een grotere groep veehouders aan een vorm van natuur doet, wat ook is te borgen. De biodiversiteitsmonitor zou een geschikt instrument kunnen zijn om te­vens te werken met een beloningssystema­tiek. Agrariërs kunnen punten verdienen op de KPI’s ‘kruidenrijk grasland’ en de KPI ‘natuur en landschap’ door verschillende maatregelen op het erf en hun percelen te nemen. Bijvoorbeeld door een bepaald percentage van hun land kruidenrijk te maken, later te maaien, bloemenranden aan te leggen, struiken, bomen en hagen te planten, en door minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Boerennatuur, de overkoepelende organisatie van Agrarische Natuurverenigingen in Nederland, heeft een monitoringssysteem ontworpen waarin dit uitgewerkt is. De provincie blijft in gesprek met de betrokken partijen en wil samen met hen kijken naar de lessen uit het project en de mogelijkheden voor het vervolg die daaruit voortkomen.

Voor CONO is biodiversiteit, samen met weidegang, dierwelzijn, kringloop en klimaat, een belangrijke pijler in ons Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Sinds 2019 belonen we onze melkveehouders op goede duurzaamheidsprestaties waaronder ook agrarische natuur. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat met meer waardering het mogelijk is om een positieve impact te maken. Iedere melkvee­houder werkt immers al met natuur.